âëàæíîñòü:

äàâë.:

âåòåð:

Çì³íà òàðèô³â!

Øàíîâí³ àáîíåíòè! 

Çâåðòàºìî âàøó óâàãó, ùî ç 1.02.2019 àáîíåíòíó ïëàòó çà ïîñëóãó ç äîñòóïó äî ìåðåæ³ ³íòåðíåò áóäå çì³íåíî. Ïåðåãëÿä âàðòîñò³ àáîíåíòñüêî¿ ïëàòè º âèìóøåíèì ð³øåííÿì, îñê³ëüêè ïîñò³éíî çðîñòຠâàðò³ñòü ðåñóðñ³â, îáëàäíàííÿ òà ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîãî äîñòóïó äî ³íòåðíåòó. Äåòàëüí³øå ïðî íîâ³ òàðèôí³ ïëàíè âè ìîæåòå ä³çíàòèñü íà ñàéò³  www.kraevid.com.ua àáî çâåðíóâøèñü çà òåëåôîíîì  (0512) 48-90-15.

Ñïîä³âàºìîñÿ íà ðîçóì³ííÿ ³ äÿêóºìî, ùî Âè ç íàìè. 

 

 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû! 

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.05.2017 ¹133/2017 «Î ïðèìåíåíèè ïåðñîíàëüíûõ ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è äðóãèõ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð (ñàíêöèé)» ïî îòäåëüíûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì óñòàíîâëåí çàïðåò Èíòåðíåò-ïðîâàéäåðàì ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè ïî äîñòóïó ïîëüçîâàòåëÿì ñåòè Èíòåðíåò ðÿäà âåá-ðåñóðñîâ è ñîöñåòåé, òàêèõ êàê «ÂÊîíòàêòå», «Îäíîêëàññíèêè», âñå ñåðâèñû Yandex, mail.ru è äðóãèå. Ïîäðîáíûé ïåðå÷åíü äîñòóïåí íà Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïðåäñòàâèòåëüñòâå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû (209-622-6045).
ÒÐÊ «Êðàåâèä» äåéñòâóåò èñêëþ÷èòåëüíî â ðàìêàõ çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñåé÷àñ êîìïàíèÿ ïîýòàïíî ðåàëèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû 15.05.2017 ¹133/2017.