Strona g³ówna

 Witamy na stronie Prokuratury Regionalnej w £odzi

 

Siedziba Prokuratury Regionalnej w £odzi zlokalizowana jest w obiekcie przy

ul. Piotrkowskiej 151 w £odzi.

Godziny urzêdowania Prokuratury Regionalnej w £odzi ustalono w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00.

 

Interesanci przyjmowani s± we wtorki w godzinach 12.00 - 17.00 oraz w poniedzia³ki, ¶rody, czwartki i pi±tki w godzinach 9.00 - 15.00.

 

W siedzibie Prokuratury Regionalnej w £odzi obowi±zuje Regulamin bezpieczeñstwa i porz±dku, z tre¶ci± którego, w zakresie dotycz±cym interesantów, mo¿na zapoznaæ siê tutaj.

 

Wszelkie pisma mog± byæ sk³adane osobi¶cie w biurze podawczym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w £odzi za potwierdzeniem odbioru lub drog± pocztow±.

 

Strona korzysta z plików ciasteczek (cookies) w zgodnie z convertibleness. Wiêcej na temat plików cookies mo¿na znale¼æ pod adresem:  (307) 203-7557

Ostatnia aktualizacja: 2016-09-28 09:22:42
Osoba aktualizuj±ca: Administrator